ANBI

LOKAAL Meierijstad is een lokale politieke partij binnen de gemeente Meierijstad.

Graag publiceren wij hier in het kader van de ANBI-status het beleidsplan van onze partij. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.

partij

 • LOKAAL Meijerijstad (mag afgekort worden naar Lokaal), Struikhei 16, 5464 VW Veghel
 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 • KvK nummer: 74501771
 • RSIN: 859926461
 • SBI code: 9492 Politieke organisatie
 • Bankrekening NL32 RABO 0342270575

 

Hieronder is het beleidsplan van Lokaal Meierijstad verder uitgewerkt.

Doelstelling

Het doel van onze partij wordt in het statuten als volgt omschreven:

De vereniging heeft ten doel het als politieke onafhankelijke groepering verwezenlijken van een vooruitstrevende politiek in de gemeente Meierijstad, of in een gemeente waarin Meierijstad eventueel in de toekomst zal worden opgenomen, en voorts het vertegenwoordigen in politieke zin van elk kerkdorp in de gemeente Meierijstad, of in een gemeente waarin Meierijstad eventueel in de toekomst zal worden opgenomen, in het bijzonder.

Strategie

LOKAAL Meierijstad zet zich op allerlei manieren in om de elementaire voorzieningen voor de verschillende kernen te behouden zodat iedere kern zijn eigenheid kan behouden. Dit is verder uitgewerkt in ons speerpuntenprogramma. Wij dragen onze visie actief uit en toetsen deze regelmatig via onze sterke contacten met de samenleving. Waar nodig maken wij gebruiken van (sociale) media. Als partij hebben wij op allerlei manier voelsprieten in deze samenleving en weten zo precies wat er leeft.

Onze fractie zet onze speerpunten om in de politieke beslissingen die zij als gemeenteraadsleden maken. Waar nodig dienen zij eigen voorstellen in om plannen gedaan te krijgen of stellen zij via moties en amendementen wijzigingen voor. Ze proberen vooraf draagvlak te creëren bij de andere partijen en binnen de samenleving voor deze voorstellen, moties en amendementen om de kans te vergroten dat ze ook daadwerkelijk aangenomen worden.

Activiteiten

Onze fractie vervult haar taken binnen de gemeenteraad. Hierbij toets zij haar standpunten en visie regelmatig tijdens bijeenkomsten om gevoel te houden met wat er leeft in de samenleving en haar achterban. Daarnaast organiseren wij als vereniging van alles om in contact te blijven met de samenleving. Wij zijn regelmatig aanwezig bij openbare vergaderingen van dorps- en wijkraden en allerlei (belangen)verenigingen. Ook organiseren wij zelf bijeenkomsten in een dorp of wijk of voor een specifiek thema. Klik op deze link voor onze meest recente nieuwsberichten.

Organisatie

Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De ALV bepaald de inhoud van onze statuten, ons huishoudelijk reglement, het partijprogramma en het verkiezingsprogramma. Daarnaast accorderen zij de kieslijst bij verkiezingen, de benoeming van wethouder en de financiën van de vereniging.

Het bestuur verzorgt de dagelijkse leiding van de vereniging en legt verantwoording af aan de ALV. De fractie zorgt voor de politieke taken. Dit doen zijn in lijn met de landelijke wetgeving en lokale verordeningen. De fractie acteert hierbinnen voor een groot deel onafhankelijk van de vereniging. Verder kan het bestuur diverse commissies aanstellen. Zo wordt er rondom de verkiezingen een commissie bijeen geroepen om bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma op te stellen, de kieslijst samen te stellen en campagne te voeren.

Bescherming persoonsgegevens

 Leden

Als vereniging willen en moeten wij weten wie onze leden zijn. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk hun privacy te respecteren.

Over onze leden registreren wij alleen de gegevens die door het lid zelf opgegeven zijn en gegevens over het lidmaatschap en aanwezigheid, te weten:

 • Titel, naam, adres, woonplaats,
 • Emailadres(sen) en telefoonnummer(s)
 • Geslacht, geboortedatum en plaats
 • Beroep
 • Datum start lidmaatschap en betalingsgegevens
 • Aanwezigheid bij algemene ledenvergadering en betaalde verenigingsactiviteiten

Deze gegevens worden door slechts één bestuurslid verwerkt. Om de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen wordt een kopie bij een tweede bestuurslid bewaard. Alleen het emailadres van de leden is bij een klein aantal andere bestuursleden/werkgroepleden bekend voor het versturen van mailings en uitnodigingen.

Verder kan de naam en eventuele uitspraken van het lid voorkomen in notulen van vergaderingen en kunnen er bij bijeenkomsten foto’s gemaakt zijn waar het lid op te zien is.

Na het opzeggen van het lidmaatschap worden de gegevens in de ledenadministratie nog twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Vermeldingen in notulen en bankoverschrijvingen worden niet actief verwijderd. Het lid mag vragen om eventuele vermeldingen op de website te verwijderen, dit wordt niet actief gedaan.

 

Bijzondere leden

Voor leden die op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen staan, worden de vanuit de gemeente vereiste gegevens verzameld en bewaard tot een jaar na de volgende verkiezingen. Daarnaast worden deze leden met naam, geslacht, woonplaats, leeftijd, foto en beschrijving vermeld in publicaties.

Van leden die wethouder of raadslid worden, wordt in overleg met het lid gegevens gedeeld met de gemeente en via publicaties.

Van leden die deel uitmaken van het bestuur of een werkgroep wordt in overleg met het lid gegevens gedeeld met andere leden en via publicaties

 

Externe verwerkers

Lokaal Meierijstad deelt de persoonsgegevens niet met buitenstaanders of andere bedrijven/instellingen.

Beloningsbeleid

De actieve leden van Lokaal Meierijstad doen dit op vrijwillige basis. Hier staat geen vergoeding tegenover. De wethouders, gemeenteraads-, fractieleden en burgerleden krijgen voor hun werk in die functies een wettelijke vergoeding van de gemeente. Deze gelden gaan buiten de boeken van LOKAAL Meierijstad om.

Voor uitzonderlijke intensieve activiteiten kan het bestuur besluiten om bepaalde personen voor hun werk te compenseren. Het gaat hier dan om een buitensporige hoeveelheid werk. De vergoeding hiervoor zal maximaal gelijk zijn aan de wettelijk toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk.

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks en inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De partij is opgericht op 4 april 2019. De eerste verantwoording wordt zo snel mogelijk na het sluiten van het huidige boekjaar (31 december 2019) opgemaakt en aan onze leden ter goedkeuring voorgelegd. De verantwoording over 2019 wordt uiterlijk 30 juni 2020 op deze site gepubliceerd.