Een begin voor huisvesting van internationale werknemers in Schijndel?

11 jun, 2022

Donderdag 9 juni is in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering gesproken over het plan om 70 internationale werknemers huisvesting te bieden aan de Heidebloemstraat 15 te Schijndel. De initiatiefnemer heeft de gemeente Meierijstad verzocht om haar medewerking te verlenen aan deze plannen. Omdat het plan niet geheel binnen de eerder opgestelde kaders en richtlijnen ten aanzien huisvesting van internationale werknemers past is een besluit van de gemeenteraad (een verklaring van geen bedenkingen) nodig. Nadat de Raad deze verklaring afgeeft zal de formele procedure met voldoende zorgvuldige waarborgen doorlopen worden.  

LOKAAL Meierijstad heeft in 2019 tijdens de behandeling van de beleidsnota huisvesting van internationale werknemers ingestemd met het beleid om te komen tot goede grootschalige huisvesting van internationale werknemers. Dit omdat wij de noodzaak zagen en nog steeds zien van goede huisvesting voor deze doelgroep. Niets doen was in 2019 maar ook nu geen optie.  De noodzaak van goede huisvesting van internationale werknemers is er alleen maar groter op geworden.

Tijdens de commissie bijeenkomst hebben een drie-tal omwonende ingesproken om hun zorgen kenbaar te maken. En LOKAAL snapt deze ongerustheid en zorgen wel degelijk. Ook wij hebben de wethouder gevraagd om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de controle en handhaving. Wern van Asseldonk heeft namens de fractie van LOKAAL er op aangedrongen om naar twee kanten toe een goede controle te waarborgen. Enerzijds voor de omwonenden, maar anderzijds ook voor de gebruikers van de huisvesting. Zorg dat geen ongeoorloofde praktijken plaatsvinden. Hou de vinger aan de pols.

Op Camping Molenheide in Schijndel heeft men meerdere keren geconstateerd dat diverse chalets gebruikt werden voor huisvesting van internationale werknemers en dit vond plaats zonder die gewenste controle met alle gevolgen van dien. Daarom is LOKAAL van mening dat goede huisvesting van internationale werknemers nodig is.