Reactie LOKAAL op het collegewerkprogramma en de begroting

4 nov, 2022

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november heeft de gemeenteraad het collegewerkprogramma en de begroting besproken. In het collegewerkprogramma staan de plannen van het College voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Karel van Lieshout heeft tijdens de raadsvergadering de algemene beschouwing namens LOKAAL gehouden. In het Collegewerkprogramma staan veel ambities die aansluiten bij wat LOKAAL belangrijk vindt, maar hiervoor is ACTIE nodig. Zo wil LOKAAL dat er nu daadwerkelijk in alle kernen gebouwd gaat worden, maar zeker in de kleine kernen. LOKAAL is van mening dat 10 woningen in een kern als Boerdonk of Wijbosch een hele andere impact heeft dan 10 extra woningen in Veghels Buiten. LOKAAL heeft daarnaast aandacht gevraagd op het gebied van verkeer en vervoer. Fractievoorzitter Karel van Lieshout omschreef Meierijstad als Gemeente “Ik sta weer in de rijstad”. Ook hebben we aandacht gevraagd voor verenigingen en het in het bijzonder de stijgende kosten. Voor de volledige inhoud kunt u het gehele betoog hieronder lezen.

Voorzitter,

Als LOKAAL hebben we met veel belangstelling uitgekeken naar de plannen van het nieuwe college. Bij de behandeling van het coalitie akkoord hebben wij al aangegeven dat wij ons in grote lijnen kunnen vinden in de ambities van de nieuwe coalitie. Het college werkprogramma laat een verdere uitwerking zien van deze plannen. We weten nu waar het nieuwe college echt mee aan de slag wil gaan. Veel van de ambities sluiten aan bij de wat wij als LOKAAL belangrijk vinden. Echter met alleen de ambitie kom je er niet, daarvoor is ook ACTIE nodig. Wij zijn dus ook heel erg benieuwd naar de concrete voorstellen die het college de komende periode gaat uitwerken. Die concreetheid missen wij namelijk toch nog wel in dit college werkprogramma.

Wat ons positief stemt naar aanleiding van de beantwoording in de commissie, is dat het aantrekken van nieuw personeel zeer positief verloopt. Vooral jonge mensen willen graag voor de gemeente Meierijstad werken. Wij verwachten daarom dat de kosten voor externe inhuur omlaag kunnen de komende jaren en we gaan er vanuit dat ambtelijke capaciteit de komende jaren geen excuus zal zijn om plannen niet tot uitvoer te brengen.  

We zien ook dat onze gemeente er financieel prima voor staat en dat de lasten voor onze inwoners (gelukkig) over het algemeen lager zijn dan in gemeenten in de omgeving. Als we verstandige keuzes maken dan zouden er dus middelen moeten zijn om de ambities van het college waar te maken.

Voorzitter, een aantal zaken willen wij vandaag toch nog speciaal onder de aandacht brengen.

LOKAAL merkte tijdens de commissie toch wat irritatie bij de wethouder toen wij de vraag stelde wanneer we echt gaan zien dat er gebouwd gaat worden in onze kleine kernen. Het was de afgelopen weken prima fietsweer maar als wij door verschillende kleine kernen van onze gemeente fietsen dan zien wij opvallend weinig bouwvakkers aan de slag. In de raadsinformatiebrief waar de wethouder naar verwijst staan inderdaad een behoorlijk aantal ambities op het gebied van bouwen. Maar voorzitter, als je kijkt hoeveel er hiervan in de harde planning staan dan vrees ik dat onze zorgen voor veel kernen terecht zullen zijn de komende jaren. LOKAAL is van mening dat 10 woningen in een kern als Boerdonk of Wijbosch een hele andere impact heeft dan 10 extra woningen in Veghels Buiten. Voor onze kleinste kernen betekenen een paar extra woningen het voortbestaan van de school, de verenigingen en het buurthuis. Wij roepen het college daarom op om snel te komen met concrete (bijgestelde) plannen Zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief. Het zou toch voor iedereen mogelijk moeten zijn om dicht bij zijn roots te kunnen blijven wonen. Wat ons betreft, zouden in tijden van schaarste, onze eigen inwoners zelfs een bepaalde vorm van voorrang moeten kunnen krijgen bij een nieuwbouw woning. Maar dat wist u waarschijnlijk al. Ik zal u gerust stellen, we gaan hiervoor op dit moment geen nieuwe motie indienen. Den Haag heeft ons idee inmiddels gelukkig wel opgepikt. Woningbouw vinden we allemaal, alle partijen in deze raad,  enorm belangrijk wij verwachten dus echt dat het college de dialoog aangaat met de gehele raad om tot de juiste oplossingen te komen. Wanneer wij onvoldoende voortgang zien dan zal LOKAAL zeker aan de bel trekken, zowel binnen als buiten de raadszaal.

Voorzitter, niet alleen voor een woning staan de mensen in de rij. Dit geldt op veel plaatsen ook op het gebied van verkeer en vervoer. Gemeente “ik sta weer in de rijstad” zouden we haast willen zeggen. Er zijn veel losse ambities op dit thema, de wethouder verwijst naar de mobiliteitsvisie, maar wij vinden toch dat er verder gekeken zou moeten worden naar de uitdagingen die er liggen voor nu maar zeker ook voor de toekomst. Sint-Oedenrode heeft een randweg, Schijndel de structuurweg waardoor we het doorgaande verkeer zoveel mogelijk uit het centrum gehouden wordt. In Veghel blijven we ons met name focussen op de N279 en de A50. Wat LOKAAL betreft moeten we veel breder kijken zeker gezien de herinrichting van de Rembrandtlaan, de groei van onze bedrijventerreinen en de groei van bijvoorbeeld Veghels Buiten.

Wat sport betreft zijn we blij dat er veel geïnvesteerd gaat worden de komende jaren en dat het Omnipark in Erp er eindelijk echt lijkt te gaan komen. We hopen dat deze omnigedachte de norm wordt bij het ontwikkelen van toekomstige nieuwe sportvoorzieningen in onze gemeente. Maar wij maken ons ook wel zorgen over al die mooie verenigingen. Met de stijgende kosten voor bijvoorbeeld energie wordt het voor vereniging steeds lastiger om hun begroting rond te krijgen. We rekenen op een helpende hand vanuit het college waar nodig. Laten we er voor zorgen dat verenigingen niet genoodzaakt zijn om alle stijgende kosten te moeten verhalen op de leden in de vorm van contributie verhogingen. Verenigingen moeten immers voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.

Verder wil het college 6 MILJOEN EURO uittrekken voor een verbouwing van het bestuurscentrum. LOKAAL vindt dat echt belachelijk veel geld. We snappen dat er wat onderhoud nodig is maar de raadszaal zoals we deze nu gebruiken volstaat in onze ogen prima. In tijden waar inwoners het steeds moeilijker hebben past volgens ons ook een bepaalde vorm van bescheidenheid ten aanzien van de uitgaven voor de eigen raad. Daarbij, hebben we ooit een besluit NIET kunnen nemen omdat deze raadszaal niet volstaat? Wat LOKAAL betreft doen we het noodzakelijke onderhoud aan dit gebouw. Laten we de achterste 2 lobben vullen met startende ondernemers of maak er studio’s van waar mensen kunnen wonen. Voorzitter, dichter bij de politiek kun je de inwoners niet krijgen zullen we maar zeggen….. LOKAAL beseft dat het een kwestie is van keuzes maken 6 miljoen voor 37 raadsleden of 6 miljoen besteden aan ruim 82.000 inwoners? Wij kiezen duidelijk voor het laatste.

Ik ga afronden…. LOKAAL wenst het nieuwe college heel veel succes de komende raadsperiode. Wij denken graag met u mee, onze deur zal dus altijd voor u open staan. We zullen constructief zijn waar dat kan maar zeker ook kritisch zijn waar dat moet!