Wanneer wordt er gebouwd in Zijtaart?

23 jun, 2022

In september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ vastgesteld wat de bouw van 85 woningen (in twee fases) mogelijk maakt. De realisatie van de beoogde woningbouw wordt vertraagd door een permanent hoge grondwaterstand in het gebied. Raadsleden Marja van der Heijden en Luc van den Tillaart hebben namens de fractie LOKAAL Meierijstad vragen gesteld aan het College van B&W.

Op dinsdag 31 mei heeft de fractie van LOKAAL Meierijstad een openbare fractievergadering gehouden in het Klooster in Zijtaart. Tijdens deze avond is er uitgebreid gesproken over de woningbouw in Zijtaart. Uit de gesprekken bleek dat er vanuit de gemeente niet kon worden aangegeven wanneer er een start kan worden gemaakt met het bouwrijp maken van het plan. Raadsleden Marja van der Heijden en Luc van den Tillaart (LOKAAL Meierijstad) hebben hierover vragen gesteld.

Het College van B&W geeft in haar beantwoording aan dat het monitoren van de onderzoekresultaten en effecten van de hoogte van de grondwaterstand de nodige tijd in beslag neemt. Er vinden gelijktijdig gesprekken plaats met het waterschap en waterhuishoudkundige adviseurs over de (on)mogelijkheden van ingrijpen in het plangebied. Momenteel vindt er een optimalisatie van de verkaveling en indeling van de openbare ruimte plaats. In samenspraak met de betrokken partijen wordt uiteindelijk de verkaveling definitief gemaakt waarna de kavelpaspoorten en contracten ten behoeve van de grondverkoop kunnen worden opgesteld. Nadat het plangebied bouwrijp is gemaakt kan er worden gestart met de realisatie van de woningbouw. Besloten is dat het terrein opgehoogd gaat worden om de gewenste drooglegging van de woningen en wegen te bewerkstelligen. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2022 worden gestart met het bouwrijp maken van het plangebied geeft het College van B&W aan. LOKAAL Meierijstad hoopt dat snel de schop in de grond kan zodat er gebouw kan gaan worden in Zijtaart. Woningbouw is voor de leefbaarheid van Zijtaart erg belangrijk.